Držíme slevy na Vaše oblíbené produkty 😜

Obchodní podmínky a GDPR

Obchodní podmínky

obchodní společnost

SKINNY.cz  s.r.o.
se sídlem v Praze, Branická 213/53, Praha 4 - Braník, PSČ 147 00
identifikační číslo: CZ 077 26 392

 zapsaná v obchodním  rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou  C 306382 (dále jen "prodávající") pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.skinny.cz

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SKINNY.cz s.r.o., se sídlem v Praze, Branická 213/53, Praha 4 - Braník, PSČ 147 00, identifikační číslo: CZ 077 26 392, zapsané u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou, C 306382 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.skinny.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

  1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 kalendářní rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

  1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

  1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1112911129/5500;

použitím zabezpečené platební brány.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající může požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu na základě individuální dohody. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

  1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@skinny.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

  1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

  1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@skinny.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.4.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování SKINNY.cz s.r.o., , Branická 213/53, Praha 4 - Braník, PSČ 147 00, adresa elektronické pošty: info@skinny.cz, telefon +420 774 258 991 

 

V Praze dne 16. 2. 2018

 

GDPR

INFORMACE O SKINNY.CZ
Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost SKINNY.CZ s.r.o. se sídlem v Praze, Branická 213/53, Praha 4 - Braník, PSČ 147 00, identifikační číslo: CZ 07726392 (dále jen „SKINNY.CZ “). Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů (i) osob, které se SKINNY.CZ uzavřou kupní smlouvu v souvislosti s prodejem doplňků stravy (dále jen „kupující“), (ii) osob, kterým byl založen klientský účet nebo zkušební klientský účet (dále jen „klientský účet“), ale dosud neučinili objednávku doplňků stravy (dále jen „potenciální kupující“), (iii) uživatelů webových stránek www. skinny.cz (dále jen „webové stránky“ a „uživatelé“). SKINNY.CZ působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.


JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Údaje poskytnuté kupujícími, potenciálními kupujícími a uživateli. SKINNY.CZ zpracovává osobní údaje kupujících a potenciálních kupujících, které poskytujete zejména obchodním zástupcům SKINNY.CZ, případně prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, adresa bydliště anebo místa dodání, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu pro účely objednávky doplňků stravy. V případě uživatelů, kteří se na webových stránkách zaregistrují k odběru obchodních sdělení, SKINNY.CZ zpracovává e-mailovou adresu. Identifikační údaje pro přístup do klientského účtu. SKINNY.CZ zpracovává vaše osobní údaje také pro přístup do vašeho klientského účtu a pro jeho správu. Těmito údaji jsou zejména vaše e-mailová adresa a heslo. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává SKINNY.CZ za účelem vylepšování nabídky produktů a služeb údaje o vaší návštěvě webových stránek, vašich preferencích a další aktivitě na webových stránkách.


PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Pro vyřízení objednávky doplňků stravy, tj. pro splnění smlouvy mezi SKINNY.CZ a kupujícím, využívá SKINNY.CZ vaše identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, adresu bydliště nebo dodání, kontaktní údaje a číslo bankovního účtu. Pokud nejsou tyto údaje poskytnuty, nemůže SKINNY.CZ vyřídit vaši objednávku. Pro přístup do klientského účtu a jeho vedení a správu využívá SKINNY.CZ vaši e-mailovou adresu, heslo a v nezbytném rozsahu i vaše identifikační údaje. Údaje slouží především pro vaši jednoznačnou identifikaci. Bez těchto údajů nemůže SKINNY.CZ vést váš klientský účet a umožnit vám jeho využívání. Pro nabídku našich produktů a pro propagaci SKINNY.CZ formou obchodních sdělení využívá SKINNY.CZ především vaši e-mailovou adresu, příležitostně i vaše telefonní číslo.
Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit v rámci objednávky doplňků stravy nebo přímo ve vašem klientském účtu. Souhlas udělujete také zadáním vaší e-mailové adresy do formuláře pro registraci k odběru obchodních sdělení na webových stránkách; v takovém případě vám SKINNY.CZ obchodní sdělení zasílá pouze e-mailem. Pro personalizaci a zlepšení kvality a obsahu webových stránek, pro analýzu jejich návštěvnosti a pro lepší cílení reklamy a propagaci SKINNY.CZ zpracovává SKINNY.CZ při využití cookies údaje o vaší návštěvě webových stránek, o prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je ve většině případů možné pouze po udělení vašeho souhlasu. Na základě sesbíraných dat získává SKINNY.CZ statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co vás skutečně zajímá. Více informací o všech cookies, které SKINNY.CZ používá, naleznete zde. Pro zajištění uživatelské podpory využívá SKINNY.CZ údaje o vašem jméně a e-mailové adrese, které vyplníte před začátkem chatu do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Údaje slouží pouze k vaší identifikaci a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu pro účely vyřízení vašeho požadavku.


ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Obchodní sdělení - odebírání obchodních sdělení SKINNY.CZ můžete kdykoli zrušit, a to:
kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení, nebo změnou vašich preferencí pro zasílání obchodních sdělení v rámci vašeho klientského účtu.

Cookies - pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení cookies“ v zápatí webových stránek nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete SKINNY.CZ ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací o zákazu a smazání cookies naleznete zde.


KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?
V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány SKINNY.CZ a jejími obchodními zástupci a pracovníky. Veškeré osoby ve SKINNY.CZ mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce se SKINNY.CZ. SKINNY.CZ dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro SKINNY.CZ pro účely a způsobem, které SKINNY.CZ stanoví. Tyto účely nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje váš souhlas, pak SKINNY.CZ předává vaše údaje zpracovatelům výhradně po jeho udělení. Zpracovatelům SKINNY.CZ předává pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které SKINNY.CZ využívá, patří:
Přepravní společnosti (dodání objednaných doplňků stravy);
Google LLC (nástroje pro on-line marketing);
YANDEX, LLC (nástroje pro on-line marketing);
Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing);
Facebook Inc. (nástroje pro on-line marketing);
YouTube, LLC (nástroje pro on-line video marketing);
Účetní a auditor (vedení účetnictví a jeho kontrola);
Programátor (správa a rozvoj informačního systému);
Ecomail s.r.o. (odesílání SMS a e-mailů).


JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
SKINNY.CZ zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu pěti let po ukončení kupní smlouvy pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s kupní smlouvou souvisí. Ze zákona SKINNY.CZ následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech. Údaje zpracovávané pro vedení klientského účtu SKINNY.CZ uchovává do doby, kdy dojde k
jeho zrušení.
Obchodní sdělení jsou zasílána kupujícím, potenciálním kupujícími či uživatelům do doby zrušení jejich odběru nebo odvolání vašeho souhlasu. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let od udělení souhlasu. Poté vás SKINNY.CZ vyzve k potvrzení, že máte nadále zájem o zasílání obchodních sdělení.
Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává SKINNY.CZ po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby exspirace příslušného druhu cookies. Lhůty vztahující se k jednotlivým druhům naleznete zde. Údaje získané při využití telefonické linky nebo chatovacího okna SKINNY.CZ zpracovává maximálně do doby vyřízení vašeho požadavku. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí SKINNY.CZ pouze v případě, že je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je SKINNY.CZ vázána.


JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na SKINNY.CZ a požadovat: Informace ohledně osobních údajů, které SKINNY.CZ zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo SKINNY.CZ. Přístup k údajům, které jste poskytli SKINNY.CZ , ať již v průběhu objednávky oblečení a doplňků, založení klientského účtu či registrace na webových stránkách. V případě uplatnění tohoto práva vám SKINNY.CZ potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování. Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může SKINNY.CZ správně vyřídit vaši objednávku a řádně vést váš klientský účet či registraci.
Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že SKINNY.CZ zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy. Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již SKINNY.CZ nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek SKINNY.CZ vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje. Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu od SKINNY.CZ k jinému subjektu, kdy SKINNY.CZ předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašeho přání. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností SKINNY.CZ se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.


BEZPEČNOST
SKINNY.CZ dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). SKINNY.CZ klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn digitálně šifrovaným kódem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany SKINNY.CZ pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.


KONTAKT
S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na SKINNY.CZ emailem na adresu info@skinny.cz, nebo na telefonním čísle +420 774 258 991.